Residents are getting to know RITA in care homes across Wrexham

Mae’r Tîm Comisiynu a Chontractau wedi cydweithio â My Improvement Network i ddarparu nifer o ddyfeisiau RITA i ddarparwyr gofal, gyda chyllid gan Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru.

Beth yw RITA?

Mae gan RITA (Reminiscence Interactive Therapy Activity) ddatrysiad sgrin gyffwrdd rhyngweithiol sy’n darparu platfform hel atgofion â monitor 24” y gellir ei symud o gwmpas, neu dabled 10” i’w ddefnyddio 1-1.

Gwnaeth 21 darparwr gofal ar draws Wrecsam gyflwyno cais a llwyddo i gael RITA. Mae’n rhoi mynediad i’r rheiny sydd yn byw â dementia at apiau, gemau a gweithgareddau hamdden eraill fel rhan o’u hadferiad.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Gellir personoli’r system i anghenion unigolyn, ac mae’n bwerus ar gyfer darparu parhad gofal.

Gellir crynhoi straeon bywyd digidol mewn llyfr, ac mae nifer o wahanol osodiadau – synhwyraidd, ymlacio, amser bwyd, therapi cwsg, gardd ddigidol a llawer mwy.

Er mai prif bwrpas RITA yw gwella ansawdd bywyd a lles, ni ellir anwybyddu’r canlyniadau i unigolion sy’n defnyddio’r ddyfais, h.y. llai o gwympiadau, llai o orbryder a phrofiadau gwell i’r unigolyn, eu teuluoedd a’r staff.

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Gofal Cymdeithasol i Oedolion: “Rydym yn falch iawn gyda’r effaith mae dyfeisiau RITA yn ei chael mewn cartrefi gofal ledled Wrecsam. Mae’r dyfeisiau’n caniatáu i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau a sgyrsiau ystyrlon, gan wella eu lles a’u hansawdd bywyd. Maent wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac mae darparwyr gofal yn gweld gwelliannau mawr mewn llawer o bobl, sy’n newyddion gwych.”

Adborth hyd yma

Bev Griffiths, Rheolwr, Emral House:
“Gwnaethom gynnig i ŵr Eidalaidd sy’n gaeth i’w wely ddefnyddio RITA. Roedd yn gallu gwrando ar gerddoriaeth Eidalaidd a chlipiau eraill (mae RITA ar gael mewn nifer o ieithoedd) a oedd o ddiddordeb iddo. Fel arfer, byddai’r gŵr hwn angen sylw’r staff, ond pan gafodd RITA, ni chlywsom ganddo. Nawr pan fydda i’n ei weld, mae’n gofyn i mi am fy ffôn (cyfeirio at dabled RITA). Am wahaniaeth mae hyn wedi’i wneud mewn cyfnod mor fyr.”

Julie, Cydlynydd Gweithgareddau, Cartref Gofal Chirk Court:
“Mae hwn yn wych. Mae’r preswylwyr yn manteisio eisoes ar gael mynediad at nifer o wahanol weithgareddau ar RITA. Yn ddiweddar, buom yn ei ddefnyddio i ganu, chwarae caneuon o wahanol wledydd, ac fe gododd hwyliau’r preswylwyr yn syth. Nid yw dyfyniad gan ddynes 101 oed “yn dechnoleg anhygoel nawr” roedd hi wrth ei bodd â’r canu ac acwariwm ymhlith pethau eraill.”

Lisa Fox, Canolfan Enfys Llannerch Banna:
“Mae’r bobl sy’n dod i’r ganolfan wedi croesawu hwn yn fawr. Hyd yma, rydym wedi cael amser cwis, cerddoriaeth hel atgofion, ac mae gêm ‘whack-a-mole’ yn boblogaidd! Rydym yn brysur yn creu proffiliau personol unigolion sy’n arbennig ar eu cyfer nhw, a chasgliad o’u hoff bethau ar RITA y maen nhw’n eu mwynhau.”

Andrea, Cydlynydd Gweithgareddau, Cartref Gofal Stansty House:
“Mae wedi bod yn gyfle gwych i ni gael RITA a gallaf ei ddefnyddio bob dydd i ryngweithio gyda’r preswylwyr. Mae’n roi cyfle i mi wneud rhywbeth gwahanol. Cynigiwyd RITA i ddynes sy’n gaeth i’w gwely ac nad yw’n gallu ymuno â’r preswylwyr eraill. Bu’n mwynhau caneuon, clipiau o ffilmiau a chododd ei hwyliau’n syth. Mae’r preswylwyr yn mwynhau’r allweddellau, yr adnodd paentio, ac rydym wedi codi sied RemPod yn ddiweddar, sy’n cael ei fenthyg gan y Tîm Comisiynu a Chontractau.”

Alison Langford, Cydlynydd Gweithgareddau, Cartref Gofal Penygarth:
“Mae RITA wedi bod yn boblogaidd iawn gyda’r preswylwyr. Dyma Derek yn hel atgofion am ddyddiau a fu….”

Irene yn mwynhau’r ap 360, yn enwedig dan y môr…

Linda yn mwynhau chwarae gêm snakes and ladders…

Merched yn gwylio ‘Move it or Lose it’ cyn gwneud yr ymarferion eu hunain…

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN