50+

Dyma grynodeb o’r wybodaeth Covid-19 ddiweddaraf sy’n effeithio ar Wrecsam…

(Ond, os nad oes gennych chi amser i’w darllen, y neges yn syml ydi – cymerwch frechiad!)

Trwydded Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos

Heddiw cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru y bydd rhaid i bobl cael trwydded Covid er mwyn cael mynediad i glybiau nos a digwyddiadau o fis nesaf. Mae’r mesur yn cael eu cyflwyno er mwyn helpu rheoli’r lledaeniad y firws, gan fod achosion yng Nghymru yn uchel ar hyn o bryd.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cymerwch frechiad

Os ydych chi’n cael cynnig brechiad, cymerwch o.

Brechlyn ydi’r ffordd orau i gadw’n ddiogel a byw bywyd ychydig yn fwy normal.

Os ydych chi eisoes wedi cael cynnig brechiad ac wedi’i wrthod, dydi hi ddim yn rhy hwyr i chi ailfeddwl.

Mae trefnu apwyntiad i dderbyn eich brechlyncyntaf neu’ch ail frechlyn cyn hawsed ag erioed 👇👇👇

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN

Brechiad atgyfnerthu i bobl dros 50 oed

Yn gynharach yr wythnos hon argymhellodd y Cyd-Bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu y dylai unigolion dros 50 oed dderbyn brechiad atgyfnerthu.

Dylid rhoi’r brechiad atgyfnerthu o leiaf 6 mis ar ôl yr ail frechiad.

Mae brechiad atgyfnerthu hefyd yn cael ei argymell ar gyfer pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion hŷn yn ogystal â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen.

Argymhellir hefyd bod unigolion 16-49 oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol, ac oedolion sy’n byw gydag unigolion imiwnoataliedig, hefyd yn derbyn y brechiad atgyfnerthu.

Os ydych chi’n gymwys, does dim rhaid i chi drefnu apwyntiad – byddwch yn derbyn apwyntiad yn eich tro.

Gallwch ddarllen mwy ar wefan y bwrdd iechyd lleol.

Un brechlyn ar gyfer pobl ifanc 12-15 oed

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau y bydd pobl ifanc 12-15 oed yn cael cynnig un brechlyn Pfizer.

Yn ogystal â darparu rhywfaint o fudd iechyd, bydd hyn yn helpu i leihau lledaeniad y feirws ac atal amhariadau pellach i addysg a chymunedau.

Bydd y bwrdd iechyd lleol yn dechrau brechu’r grŵp oedran yma ddydd Llun 4 Hydref a bydd yn ysgrifennu at rieni gyda rhagor o wybodaeth.

Bydd yn rhaid i rieni a gofalwyr roi caniatâd.

Uned brofi symudol yn Johnstown

Mae’r uned brofi symudol yn dychwelyd i Johnstown i wneud pethau ychydig yn haws i drigolion lleol dderbyn prawf Covid-19.

Mae’r cyfleuster mynediad hawdd yn cynnig profion PCR yng Nghanolfan Gymunedol Johnstown rhwng 9:30am a 5pm bob dydd Llun hyd nes clywch yn wahanol.

Bydd yr uned brofi symudol yn dychwelyd i Johnstown bob dydd Llun – ac maent bellach yn darparu profion PCR

Helpwch i gadw Covid draw o’r ysgolion

Drwy gadw at y canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru fe allwch chi helpu i gadw Covid draw o’r ystafell ddosbarth yr hydref hwn…

  1. Os oes gan eich plentyn unrhyw symptom, dim ots pa mor ysgafn, cadwch nhw gartref ac archebwch brawf.
  2. Dim symptomau? Gwnewch yn siŵr eu bod yn gwneud prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos ac adrodd am y canlyniadau.
  3. Dilynwch reolau’r ysgol o ran gorchuddion wyneb. Bydd yn rhaid i ddisgyblion uwchradd (blwyddyn 7 a hŷn) eu gwisgo ar gludiant ysgol.
  4. Cymerwch y brechlyn os caiff ei gynnig i chi neu’ch plentyn.
  5. Golchwch eich dwylo yn rheolaidd.

5 peth gallwch chi wneud i helpu cadw Covid i ffwrdd o ysgolion yr hydref hwn

Peidiwch ag anwybyddu gweithwyr olrhain cysylltiadau

Atgoffir pobl bod yn rhaid iddyn nhw ateb galwadau ffôn gan weithwyr olrhain cysylltiadau a dilyn unrhyw gyngor a ddarperir.

Yn ôl Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Wrecsam mae yna lond llaw o bobl sy’n parhau i anwybyddu galwadau a chyngor, gan roi eu hunain ac eraill mewn perygl.

Darllenwch fwy…

Dolenni defnyddiol