Mother and her child

Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rydym yn canolbwyntio ar sicrhau perthnasau rhagorol!

Gan fanteisio ar ein cryfderau, mae meithrin perthnasau o fewn y sefydliad gyda phartneriaid a rhwng ein hymarferwyr, ein plant, ein pobl ifanc a’u teuluoedd yn rhan allweddol o’n gwaith. Mae ein hymarfer gofal cymdeithasol i blant wedi wynebu trawsnewid sylfaenol dros y blynyddoedd diwethaf ac rydym yn parhau i wella’r holl agweddau o ddarpariaeth gwasanaeth.

Rydym wedi ymroi amser ac adnoddau i greu’r amodau cywir er mwyn i weithwyr cymdeithasol ac ymarferwyr gofal cymdeithasol gael gweithio’n hyblyg. Rydym yn falch o ddarparu’r capasiti i weithwyr cymdeithasol ac ymarferwyr gofal cymdeithasol wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant, pobl ifanc a’u gofalwyr, ynghyd â sicrhau eu bod hwythau yn mwynhau cydbwysedd bywyd-gwaith cadarnhaol.

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Meddai Jo Spender, Pennaeth Gwasanaeth – Rhianta Corfforaethol: “Yn y Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol rydym yn gwneud cynnydd da ar ein taith i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bobl sy’n gadael gofal, plant sy’n derbyn gofal, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Gyda datblygiad modelau goruchwylio grŵp, cymheiriaid ac adlewyrchol, yn ogystal â llwythi achos sy’n haws eu rheoli, rydym wedi creu’r amgylchedd ymarfer cywir er mwyn i’n ymarferwyr ragori – mae’n amser gwych i ymuno â Gwasanaethau Plant Wrecsam!”

Mae’r flwyddyn ddiwethaf yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cynnwys cyflwyno llwybr gyrfaol newydd mewn gwaith cymdeithasol, cyfleoedd hyfforddiant rhagorol, ymagweddau technolegol uwch a chyfres gadarn o werthoedd i’r cyngor, sydd oll yn trawsnewid gofal cymdeithasol plant.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu gweithwyr cymdeithasol ac ymarferwyr gofal cymdeithasol i ymuno â ni. Trwy weithio gyda ni fe gewch hyfforddiant a chefnogaeth ragorol a chyfleoedd i ddatblygu eich gyrfa. Oherwydd y buddsoddiad sylweddol a wnaed mae gennym y swyddi gwag canlynol yn y Gwasanaeth Rhianta Corfforaethol:

Gweithwyr Cymdeithasol – Tîm Plant sy’n derbyn gofal
Dyddiad Cau: 09/05/21

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Tîm Plant sy’n Derbyn Gofal
Dyddiad Cau: 16/05/21

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Tîm Cefnogi Gwarchodaeth Arbennig
Dyddiad Cau: 09/05/21

Rheolwr Tîm Cynorthwyol – Tîm Maethu
Dyddiad Cau: 09/05/21

Swyddog Recriwtio a Hyfforddi – Tîm Maethu – Cyfnod mamolaeth 12 mis
Dyddiad Cau: 09/05/21

Gweithwyr Cefnogi Teuluoedd – Tîm Cefnogi Gwarchodaeth Arbennig
Dyddiad Cau: 09/05/21

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF