Climate Change

Mae Newid Hinsawdd ar ein sianeli newyddion a’n ffrydiau newyddion bob dydd, llifogydd, tanau, tywydd difrifol. Mae hyn nid yn unig yn effeithio arnom ni yma yn Wrecsam ond mae’n broblem fyd-eang ac yn un lle rydym yn benderfynol o wneud ein rhan i wneud gwahaniaeth.

Fe aethom ati i ddatgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol ym Medi 2019 ac ers hynny rydym wedi bod yn gweithio ar bedwar maes allweddol lle gallwn leihau ein hôl troed carbon a dod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Adeiladau

Rydym ni’n berchen ar nifer o adeiladau ac rydym ni’n mynd ymlaen gyda chynlluniau i leihau faint o ynni a ddefnyddir ynddynt.

  • Bydd hyn yn cynnwys rhaglen o 10 ysgol, tair ohonynt yn ysgolion uwchradd mawr, i gyflawni cyfoeth o fanteision o ran gostwng allyriadau carbon o ganlyniad i wresogi ein hadeiladau.
  • Eleni byddwn yn edrych ar wario oddeutu £67,000 yn gosod Systemau Rheoli Adeiladau (BMS) yn rhai o’n hysgolion i fonitro a rheoli gwasanaethau yn effeithiol megis gwresogi, awyru ac aerdymheru. Bydd hyn yn cynnwys rhaglen o 10 ysgol, 3 ohonynt yn ysgolion uwchradd mawr, i gyflawni cyfoeth o fanteision o ran gostwng allyriadau carbon o ganlyniad i wresogi ein hadeiladau.
  • Bydd ysgolion hefyd yn elwa o uwchraddio’r goleuo, rydym wedi cynllunio i osod cynllun goleuo LED mewn 4 ysgol gynradd ac 1 ysgol uwchradd fawr, am gost o fwy na £150,000.
  • O fewn ein depo mawr ar Ffordd Rhuthun byddwn yn edrych ar y posibilrwydd o osod system storio batri i gysylltu â’u system PV solar sy’n bodoli – a fyddai’n costio oddeutu £200,000.
  • Bydd y Depo Amgylchedd yn Ffordd yr Abaty yn ystyried cael system PV Solar i gefnogi ehangu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar gyfer y fflyd drydan sy’n cynyddu’n barhaus.
  • Byddwn yn gwario £55,000 ar Adeiladau’r Goron a adnewyddwyd, gosodir system PV mawr, a fydd yn cefnogi’r gostyngiad mewn allyriadau carbon o’r adeilad.

Cludiant a Symudedd

  • Mae gennym ni nifer o gerbydau trydan eisoes ac mae ein hadran amgylchedd newydd gynyddu’r nifer o gerbydau drwy brynu cerbydau trydan newydd gan gynnwys lori bin newydd sy’n un drydan.
  • Mae’r fflyd amgylchedd yn un o’r rhai mwyaf yn ein sefydliad a gellir eu gweld ar ein ffyrdd bob dydd felly mae hyn yn gam enfawr ymlaen!
  • Fe allwch ddarllen mwy am ein hychwanegiadau diweddaraf yma.
  • Rydym yn cynyddu’r nifer o bwyntiau gwefru sy’n hygyrch i’r cyhoedd.

Defnydd Tir

Rydym yn berchen ar lawer o dir ac adeiladau cysylltiedig ledled y fwrdeistref sirol ac mae sicrhau eu bod o ansawdd uchel a chynnig yr amgylchedd gorau ar gyfer ecoleg yr ardal yn bwysig.

Mae coed yn ased pwysig ac eang ym mhob cymuned a byddwn yn parhau i gynyddu plannu coed a phlannu rhai cyfwerth neu well wrth i’r coed ddod i ddiwedd eu bywyd naturiol. Byddwn hefyd yn plannu ardaloedd coetir a chefnogi grwpiau a sefydliadau sydd eisiau sefydlu eu gerddi cymunedol eu hunain.

Trwy wneud hyn byddwn yn gwrthbwyso unrhyw garbon a gynhyrchwn a dechrau gweld newid.

Caffael (sut yr ydym yn cael ein nwyddau a’n gwasanaethau)

Efallai mai hwn yw’r rhan fwyaf canolog ein cynlluniau ond yr un na fydd y cyhoedd yn ei weld – prynu nwyddau a gwasanaethau, o fwyd ar gyfer prydau ysgol a cherbydau sbwriel i bapur ac inc. Rhaid iddynt oll gael eu cynhyrchu a’u datblygu a byddwn yn newid y ffordd rydym yn edrych ar gontractau i ystyried y gwerth y gall cynigwyr ei ddarparu i gefnogi ein targedau carbon niwtral.

Dod yn garbon niwtral i ostwng ein heffaith ar newid hinsawdd.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Rydym wedi dod yn bell, hyd yn oed yn ystod y flwyddyn fwyaf heriol a wynebodd y Cyngor erioed.

Rydym yn benderfynol o barhau gyda’r gwaith hwn i leihau ein hôl troed carbon ac fe fyddwn yn parhau i weithio ochr yn ochr â’n partneriaid yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru a’r Bwrdd Uchelgais Economaidd i sicrhau fod hyn yn cael ei wneud mewn dull cynaliadwy a reolir yn dda.”

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL