Climate Change

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Paneli Solar yn bethau prin iawn yn Wrecsam, ond erbyn hyn maent ym mhob pentrefan, pentref a thref ar draws y fwrdeistref sirol – mae’n anodd peidio gweld un lle bynnag yr ewch chi.

Y rheswm am hyn ydi, yn 2011 fe wnaethom ni ddechrau gosod y nifer fwyaf o baneli solar ar ein tai cyngor ac erbyn 2020, mae dros 30,000 wedi cael eu gosod ar dros 3,000 eiddo. Mae’r rhain wedi cynhyrchu digon o drydan i wneud 1,540,412,450 paned o de neu wylio 308,082,490 awr o deledu.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Ond, ddaethom ni ddim i stop gyda hynny…yn 2015 fe wnaethom ni agor Fferm Solar Legacy, y cyntaf yng Ngogledd Cymru. Bellach, mae technoleg solar yn cael ei gynnwys yn nyluniad pob ysgol newydd ac mae unrhyw waith gwella adeiladau rydym ni’n ei wneud yn defnyddio paneli solar lle bynnag a phryd bynnag y mae hynny’n bosibl.

Golyga hyn fod gorsafoedd pŵer wedi defnyddio llai o danwydd ffosil a llwyddwyd i atal 16,705,756 kg o allyriadau carbon deuocsid.

Yn ein hadeiladau, fe amcangyfrifir ein bod wedi cynhyrchu 94,868,300 paned o de neu 18,973,660 awr o deledu trwy ddefnyddio ynni’r haul, sydd wedi arwain at ostyngiad o 1,027,40 kg mewn carbon deuocsid.

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym ni wedi dod yn bell ers 2011 ac rydym ni’n bwriadu parhau i wneud Cyngor Wrecsam yn sefydliad carbon niwtral. Mae hyn yn cynnwys mwy na dim ond defnyddio paneli solar, ond gyrru cerbydau trydan, arbed ynni yn ogystal â phlannu rhagor o goetiroedd a dolydd blodau gwyllt.

Rydym ni eisiau parhau â’r gwaith yma, a dyna pam ein bod ni’n ymgynghori ar beth i’w wneud nesaf. Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma a gadael i ni wybod eich barn am ein cynlluniau ac awgrymu unrhyw beth allai ein helpu i fod â’r cynllun mwyaf cynaliadwy ac effeithlon wrth symud ymlaen – http://www.yourvoicewrexham.net/kms/elab.aspx?noip=1&CampaignId=1128

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG