Foil Recycling Handy Tips

Gan fod ein hawgrymiadau defnyddiol ar gyfer ailgylchu plastig ac ailgylchu gwastraff bwyd wedi bod yn boblogaidd iawn, roeddem ni’n meddwl y byddai’n syniad da rhoi rhagor o awgrymiadau defnyddiol i chi er mwyn i chi barhau i wneud eich rhan ar gyfer Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Rydym ni’n parhau i roi awgrymiadau ailgylchu i wneud pethau’n fwy clir i bobl o ran pa eitemau y gellir eu hailgylchu yn Wrecsam. Rydym ni’n gobeithio y bydd pobl yn eu mabwysiadu ac yn defnyddio’r wybodaeth i wneud dewisiadau gwybodus am y deunyddiau maent yn ei brynu, gan ailddefnyddio cymaint ag y gallant a pheidio â phrynu pethau nad oes modd eu hailgylchu lle bo hynny’n bosibl”.

Felly gyda hynny mewn golwg, dyma rywfaint o awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu 🙂

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Awgrymiadau defnyddiol

Peidiwch â phrynu pethau munud olaf. Ydi, mae prynu eitemau tra byddwch chi hwnt ac yma yn broblem fawr ac yn aml mae’n golygu deunyddiau na ellir eu hailgylchu a phlastig untro. Fel arfer fe ddaw prydau tec-awê a ‘bargeinion bwyd’ gyda ffilmiau plastig a deunydd pacio polystyren na allwn eu hailgylchu. Mae prynu poteli dŵr tra byddwch chi allan yn ychwanegu at y broblem hefyd. Mae cynllunio ymlaen llaw a mynd â phecyn cinio gyda chi yn llawer gwell, a gadewch i ni fod yn onest, maen rhatach hefyd. Mae prynu potel ddŵr y gallwch ei hailddefnyddio a’i llenwi gyda dŵr tap cyn i chi fynd allan yn welliant mawr hefyd.

Caeadau metel mewn tuniau pan fyddwch chi’n eu hailgylchu. Rhywbeth y gallwch ei wneud i’n helpu ydi rhoi caeadau tin metel yn ôl y tu mewn i’r tin pan fyddwch chi’n eu hailgylchu. Mae hyn yn helpu oherwydd pan fo’r metel yn cael ei wasgu yn y ganolfan ailgylchu, yn aml mae’r caeadu sydd heb eu rhoi nôl yn y tin yn llithro allan o’r swp oherwydd eu maint.

Compostio gartref. Mae’n siŵr eich bod wedi clywed am y tâl am fin gwyrdd a fydd yn cael ei gyflwyno’r flwyddyn nesaf. Oherwydd toriadau, bu’n rhaid i ni gyflwyno’r tâl yma, ac rydym wedi ceisio ei gadw mor isel â phosibl yn £25 fesul bin gwyrdd; un o’r rhataf yng Nghymru a Lloger. Gobeithio y byddwn yn parhau i gasglu’ch bin gwyrdd, ond os ydych chi’n ystyried peidio â rhoi eich bin allan i gael ei gasglu, efallai bod compostio gartref yn rhywbeth y gallech ei ystyried. Tarwch olwg ar y canllaw compostio gartref yma i roi syniad i chi.

Mae gwydr yn bwysig. Efallai nad yw gwydr yn cael cymaint o sylw â rhai o’r deunyddiau eraill y gellir eu hailgylchu, ond mae’n bwysig hefyd. Mae ailgylchu gwydr 33% yn fwy effeithlon o ran ynni na chreu gwydr gan ddefnyddio deunyddiau newydd, ac fel alwminiwm gellir ailgylchu gwydr drosodd a throsodd.

Gellir ailgylchu ffoil glân. Wyddoch chi y gellir ailgylchu ffoil glân yn eich bocs gwyrdd/bocs olwynion canol gyda’ch deunyddiau tin a phlastig. Mae’n rhaid iddo fod yn ffoil glân neu fel arall fe fydd yn halogi eich deunyddiau eraill y gellir eu hailgylchu.

Gwiriwch os oes modd ei ailgylchu yn y ganolfan ailgylchu. Os na allwch ei ailgylchu yn eich bocsys/bagiau ailgylchu, efallai gallwch eu hailgylchu yn un o’n tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam. Gallwch ailgylchu llawer o ddeunyddiau gwahanol yma, yn cynnwys olew coginio sydd wedi’i ddefnyddio! Tarwch olwg ar y blog yma sydd yn sôn am y deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu.

Felly, oedd yr awgrymiadau yma’n ddefnyddiol? Cadwch olwg gan ein bod yn bwriadu rhannu mwy yn y dyfodol agos.

Fel bob amser, diolch i chi am ailgylchu 🙂

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD