Mae swydd Rheolwr Rhaglen yn un arbennig o bwysig…y Rheolwr sy’n cadw pethau i fynd, gan sicrhau fod pob agwedd ar y gwasanaeth mor effeithiol â phosib, ac yn yr achos hwn mae’n chwarae rhan allweddol yng ngweithrediad effeithlon ein tîm Tai Gwag.

Felly os oes gennych chi brofiad o reoli tîm tai a bodloni terfynau amser, ac os ydych chi’n chwilio am her newydd, mae’n lwcus ein bod yn hysbysebu am Reolwr Rhaglen ar gyfer ein tîm mewnol adnewyddu tai gwag.

ALLECH CHI WNEUD GWAHANIAETH I FYWYD PLENTYN SYDD MEWN GOFAL?

Dyma gyfle cyffrous dros ben i’r unigolyn iawn ymuno ag Adran Tai ac Economi’r Cyngor, sydd wrthi’n buddsoddi’n helaeth yn y stoc dai… ai chi yw’r un iawn am y swydd?

Yr unigolyn iawn…

Bydd yr unigolyn iawn yn rheoli prosiectau ein tîm mewnol ac yn defnyddio ein hadnoddau’n ofalus er mwyn sicrhau fod tai gwag yn bodloni’r safonau gofynnol a bod y tîm yn cyflawni ei dargedau.

Bydd gan yr unigolyn iawn sgiliau ardderchog o ran ymwneud â phobl ac yn defnyddio’r sgiliau hynny i gymell y tîm drwy’r amser, a bydd yn medru dangos hanes o reoli’n llwyddiannus.

Bydd ein Rheolwr Rhaglen yn cyfrannu at gyfeiriad strategol ein gwasanaeth ac yn cynorthwyo ein Swyddog Arweiniol Trwsio Tai wrth gyflawni cynlluniau ac amcanion… bydd hybu cynhyrchiant y tîm yn hanfodol wrth ddarparu gwasanaeth cost-effeithiol o’r radd flaenaf.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Mae llawer iawn mwy o wybodaeth am y sgiliau a’r profiad angenrheidiol yn y swydd-ddisgrifiad llawn.

Felly os credwch eich bod yn ddigon da i weithio inni, ac os ydych chi’n barod am her, fe fyddai’n wych clywed oddi wrthych 🙂

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn ac i wneud cais, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Gwener, 17 Mai.

Gwych … Ddangoswch y SWYDD Na… Dw i’n iawn ddiolch