Mae yna gyfle cyffrous i brentis sy’n siarad Cymraeg ymuno â’n Tîm Digidol, Brand a Chysylltiadau Cyhoeddus prysur sydd wedi ennill gwobrau.

Rhennir y brentisiaeth yn 3 rhan a byddwch yn treulio 4 mis yn gweithio gyda’n tîm Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus ac yn ysgrifennu erthyglau ar gyfer ein blog newyddion sy’n eithaf arloesol ac wedi torri tir newydd o ran sut mae’r Cyngor wedi arfer cyfathrebu â’r cyhoedd.

Byddwch hefyd yn helpu i wella presenoldeb ein cyfryngau cymdeithasol a byddwn yn gwrando’n ofalus iawn ar unrhyw syniadau sydd gennych ar gyfer datblygu ein presenoldeb digidol. Yn y tîm hwn, byddwch hefyd yn gallu helpu i drefnu a mynychu digwyddiadau, mynychu cyfarfodydd a sut i gadw cofnodion a pharatoi’n iawn ar eu cyfer.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

“Helpwch ddatblygu ein dyfodol digidol”

Bydd pedwar mis arall yn cael ei dreulio gyda’r tîm Digidol yn dysgu sut i greu a diweddaru gwybodaeth ddigidol ar ein gwefan a mewnrwyd. Dyma lle byddwch hefyd yn gweld sut rydym yn cyfathrebu’n ddigidol â phobl sy’n defnyddio ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Byddwch hefyd yn helpu i ddatblygu ein dyfodol digidol a sut i ddadansoddi data i ddarparu gwelliannau i’n presenoldeb digidol.

Bydd eich pedwar mis olaf gyda’n tîm Brand a Reprograffeg, lle byddwch chi’n dysgu am brosesu post sy’n dod i mewn ac allan, cynnal meddalwedd a thempledi. Byddwch hefyd yn helpu i ddarparu gwasanaeth llungopïo, argraffu digidol a gorffen. Byddwch yn cysylltu yn uniongyrchol â chleientiaid i sicrhau bod y tîm yn darparu gwasanaeth gwerthfawr a byddwch hefyd yn helpu dylunydd graffeg y tîm gyda diwygiadau i ddyluniadau a dogfennau.

“Mae gallu siarad Cymraeg yn hanfodol”

Mae yna isafswm cymwysterau ac mae’n hanfodol eich bod chi’n siarad Cymraeg, bod gennych 5 TGAU C neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

Bydd hyfforddiant yn rhan o’r brentisiaeth a byddwch yn astudio yn ITEC ar gyfer eich Diploma NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddu Busnes ynghyd â hyfforddiant Sgiliau Hanfodol eraill. Mae yna gyfle hefyd i dderbyn hyfforddiant Stiwardio – cymhwyster gwerthfawr i unrhyw un sy’n dymuno cymryd rhan mewn digwyddiadau yn y dyfodol.

Meddai Sue Wyn Jones, Arweinydd Brand, Digidol a Chyfathrebu ar gyfer y timau:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous iawn i siaradwr Cymraeg gael eu pig i mewn i fyd modern cysylltiadau cyhoeddus a marchnata digidol. Rydym yn dîm deinamig a rhagweithiol sydd wedi ennill gwobrau, ac fe fydd y prentis llwyddiannus yn elwa fwyaf o weithio gyda staff blaengar, profiadol a phroffesiynol. Mae popeth a wna’r tîm yn ddwyieithog felly mae’n hanfodol bod ein prentis newydd yn siarad Cymraeg.”

Diddordeb? Yna, edrychwch ar yma

Gallai’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau cyn gynted â mis Mehefin felly rhowch eich ceisiadau i mewn yn awr.

Y dyddiad cau yw 11 Mai 2018.

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI