Off Roading

Wrth i’r dyddiau gynhesu a’r nosweithiau ymestyn mae llawer ohonom yn edrych ymlaen at gael bod allan mwy a bod yn brysurach yn gyffredinol.

Mae rhai yn mwynhau gweithgareddau mwy eithafol fel gyrru cerbydau 4×4 oddi ar y ffordd, rasio beiciau cwad a moto X ac ati, ac yn cael pleser o wneud hynny. Ond cofiwch, os ydych yn mwynhau y math yma o weithgareddau, bod rhai digwyddiadau a hysbysebir yn anghyfreithlon ac mae’n bosibl iddynt achosi difrod aruthrol i’n cefn gwlad 🙁

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB

Mae sefyllfaoedd tebyg yn codi ledled y DU ac nid yw Wrecsam yn eithriad ond rydym yn dod yn fwyfwy pryderus am y difrod sy’n cael ei wneud i fywyd gwyllt mewn rhai coetiroedd dynodedig sy’n destun gwarchodaeth statudol ar ffurf Gorchymyn Diogelu Coed.

Mae Gorchymyn Diogelu Coed yn golygu y gallai unrhyw un sy’n cael ei ddal yn difrodi, tocio, torri neu ddinistrio coed mewn coetir yn fwriadol ac heb ganiatâd blaenorol gan y cyngor, fod yn agored i erlyniad troseddol. Mae cwmpas Gorchymyn Cadw Coed yn ymestyn o goed ifanc bach i hen goed hynod.

Bydd ardaloedd o amgylch y fwrdeistref sirol yn cael eu monitro dros yr wythnosau nesaf a byddwn yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau bod ein coetiroedd gwarchodedig yn cael eu parchu a bod gweithgareddau oddi ar y ffordd yn cadw at y ddeddfwriaeth berthnasol.

Os hoffech fwy o gyngor am Orchmynion Cadw Coed neu drafod statws gwarchodedig coetir benodol, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 01978 298994, e-bostiwch planning@wrexham.gov.uk neu ewch i www.wrexham.gov.uk/trees.

Felly byddwch yn ofalus – mwynhewch eich gweithgareddau moduro oddi ar y ffordd ond byddwch yn ystyriol o’r ardal yr ydych yn gyrru ynddi a gofynnwch i chi’ch hun “a ddylwn i fod yma?”

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB