Christmas Recycling Presents Gifts

Mae’n debyg eich bod chi eisoes wedi sylwi ar y nwyddau Nadoligaidd sydd wedi cychwyn cael eu harddangos yn y siopau a’r archfarchnadoedd!

Ac os ydych chi’n berson sy’n cynllunio ymlaen llaw, mae’n debyg eich bod chi eisoes wedi cychwyn meddwl am y Nadolig…efallai eich bod chi hyd yn oed wedi prynu ambell beth yn barod.

Ond pan fyddwch chi’n prynu pethau ar gyfer y Nadolig, mae’n bwysig ystyried a oes posib ailgylchu’r pethau hyn. Rydym ni’n parhau i wella o ran ailgylchu yn Wrecsam, felly mae’n bwysig ein bod ni’n cadw’r momentwm drwy gydol yr Wyl.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Meddai’r Cynghorydd A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Rydym yn gofyn i bobl feddwl am ba ddeunyddiau y mae’n bosib eu hailgylchu wrth iddyn nhw brynu pethau ar gyfer y Nadolig. Mae papur lapio’n enghraifft dda, gan nad oes posib ailgylchu pob math ohono, ond rydym ni am roi’r wybodaeth angenrheidiol i chi er mwyn i chi allu gwneud dewisiadau cytbwys.

“Wrth i ni agosáu at y Nadolig, fe fyddwch chi’n wynebu mwy o ddeunyddiau y gallwch chi eu hailgylchu nag arfer. Felly da chi, darllenwch y wybodaeth hon i’ch helpu chi i ddeall pa ddeunyddiau y gallwch chi ei ailgylchu a lle i fynd â nhw.”

…sy’n ein harwain yn daclus at ein pwynt cyntaf.

Papur lapio

Fel y soniodd y Cynghorydd Bithell, dydi pob math o bapur lapio ddim wedi’i wneud o ddeunydd y gallwch chi ei ailgylchu. Allwch chi ddim ailgylchu’r papur ffoil sgleiniog yna, felly peidiwch â’i brynu. Allwch chi chwaith ddim ailgylchu papur lapio gyda gliter arno.

Mae’r rhan fwyaf o bapur lapio disglair arall wedi’i lamineiddio, ac ni ellir ei ailgylchu chwaith. Hefyd, ceisiwch edrych am unrhyw ychwanegiadau plastig ac osgowch y rhain.

Y newyddion da ydi bod pob math arall o bapur lapio’n iawn i’w ailgylchu. Os byddwch yn cadw draw o ffoil, gliter, papur wedi’i lamineiddio ac unrhyw ychwanegiadau plastig, dylech allu ailgylchu’r holl bapur lapio pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio… gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu unrhyw selotep 🙂

Awgrym: Fe allwch chi ailgylchu cardiau Nadolig (heb gliter ac ar ôl tynnu unrhyw rubanau) yn ogystal ag amlenni gyda’ch papur yn eich blychau i’w casglu ar ymyl y palmant. Fe allwch chi ailgylchu bagiau anrhegion cerdyn a phapur fel yma hefyd – ond cofiwch dynnu unrhyw handlenni nad oes posib eu hailgylchu.

Cardbord

Mae yna wastad ddigonedd o flychau cardbord ar hyd y lle adeg y Nadolig, ac mae’n bwysig ailgylchu’r rhain hefyd. Darllenwch y canllawiau hyn ar ailgylchu cardbord yn Wrecsam, i’ch helpu i gadw ar y trywydd cywir.

Awgrym: Tynnwch unrhyw dâp a styffylau oddi ar focsys cardbord cyn eu hailgylchu nhw.

Ailddefnyddio eitemau

Allwch chi ddim ailgylchu rhubanau, felly os byddwch chi’n defnyddio’r rhain, ystyriwch eu cadw i’w hailddefnyddio’r flwyddyn nesaf.

Os bydd rhywun yn rhoi teledu neu chwaraewr CDs newydd i chi’n anrheg Nadolig, meddyliwch beth allwch chi ei wneud gyda’r hen rai. Fe fyddai siop ailddefnyddio Nightingale House yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane wth eu boddau’n eu cymryd oddi arnoch chi.

Gallwch hefyd roi unrhyw anrhegion Nadolig nad ydych chi mo’u heisiau i’r siop ailddefnyddio. Fe fyddan nhw’n siŵr o fod yn ddiolchgar iawn.

Poteli a chaniau

Mae’n debyg y bydd gennych chi fwy o boteli gwydr, poteli plastig a chaniau alwminiwm nag arfer hefyd dros y Nadolig, ond cofiwch eu hailgylchu yn yr un modd ag y byddech chi’n ei wneud weddill y flwyddyn.

Os bydd eich bocsys ailgylchu chi’n gorlenwi, fe allwch chi adael unrhyw ddeunyddiau dros ben i’w hailgylchu mewn bagiau plastig clir wrth ymyl eich blychau ailgylchu ar y diwrnod casglu, ac fe awn ni â nhw i’w hailgylchu (gan adael y bagiau plastig i chi eu hailddefnyddio). Ond os oes gennych chi ddeunyddiau ychwanegol i’w hailgylchu, cofiwch wahanu’r deunyddiau fel y byddech chi’n ei wneud fel arfer…er enghraifft, os oes gennych chi boteli gwydr a phlastig dros ben, rhowch y rhai plastig mewn un bag clir a’r rhai gwydr mewn bag clir ar wahân.

Awgrym: Fe allwch chi ailgylchu tuniau fferins mawr gyda’ch caniau a’ch plastigau yn eich blwch olwynion/blychau ailgylchu.

Gwastraff Bwyd

Mae’r Nadolig hefyd yn golygu y bydd gennych chi lawer o esgyrn twrci a bwyd dros ben y gallwch chi eu hailgylchu yn eich cadi bwyd, felly peidiwch ag anghofio ailgylchu’ch sbarion.

I atgoffa’ch hun o ba fwydydd y gallwch chi eu hailgylchu, cymerwch olwg ar y blog yma.

Awgrym: Fe allwch chi fynd â choed Nadolig go iawn i gael eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu, os na wnân nhw ffitio yn eich bin gwyrdd.

Ac os na allwch chi ei ailgylchu ar ymyl y palmant…

Fe allwch chi fynd â nifer o eitemau eraill i un o’n canolfannau ailgylchu. Cymerwch olwg ar y rhestr hon o ddeunyddiau y gallwch chi eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu.

Diolch i chi am roi o’ch amser i ddarllen y blog yma, ac fel arfer, diolch am ailgylchu 🙂

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU