Covid-19

Mae pethau’n gwella (yn araf)…ond peidiwch â chael eich temtio i dorri’r rheolau

Yn Wrecsam y mae’r gyfradd coronafeirws uchaf yng Nghymru o hyd (438 am bob 100k o’r boblogaeth ar sail saith diwrnod treigl)… ond mae pethau’n gwella.

Rydym wedi bod mewn cyfnod clo yng Nghymru ers dros fis bellach, ac mae nifer yr achosion yn Wrecsam yn gostwng yn raddol. Mae hynny’n newyddion da.

Ond mae llawer o bobl yn dal i fynd yn sâl, ac mae rhai pobl yn marw, felly mae’n rhaid inni i gyd gadw at y rheolau a bod yn hynod ofalus.

Oherwydd os bydd nifer yr achosion yn dechrau cynyddu eto, bydd ein holl waith da’n cael ei golli, a bydd yn rhaid inni fynd drwy hyn i gyd eto.

Nid oes ar neb eisiau hynny.

Canolfan frechu leol yn agor yn Wrecsam

Agorodd Canolfan Frechu Leol gyntaf gogledd Cymru yn Wrecsam yr wythnos hon.

Mae’r Cyngor wedi bod yn pwyso am gael Canolfan Frechu Leol yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn helpu i gyflwyno’r rhaglen frechu leol.

Rheolir y ganolfan gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a bydd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gyflwyno’r brechlyn – ynghyd â meddygfeydd meddygon teulu a’r Ganolfan Frechu Torfol yng Nglannau Dyfrdwy.

Darllenwch y stori’n llawn…

Y Cyngor yn dweud bod y ganolfan frechu yn hwb pwysig i Wrecsam

Mae staff a phreswylwyr cartrefi gofal yn dal i gael eu brechu. Mae dros 72% o breswylwyr a 48% o staff wedi’u brechu hyd yn hyn.

Fel yr adroddwyd eisoes, mae pob meddygfa meddygon teulu wedi cytuno i ddarparu brechlynnau, ac mae rhai wedi derbyn cyflenwadau ohonynt. Ehangir ar hyn yn yr wythnosau i ddod.

Gallwch ddarllen mwy am y gwaith o gyflwyno’r brechlyn ar wefan y bwrdd iechyd lleol.

Cysylltir â chi pan ddaw eich tro

Pan ddaw eich tro chi i gael cynnig y brechlyn, fe gysylltir â chi er mwyn trefnu apwyntiad.

Peidiwch â mynd i’r Ganolfan Frechu Leol heb wahoddiad, a pheidiwch â chysylltu â’ch meddyg teulu neu ysbyty i holi am apwyntiad.

Pan ddaw eich tro chi, bydd y GIG neu eich meddyg teulu’n cysylltu â chi ar y ffôn neu drwy lythyr.

Cofiwch fod Llywodraeth Cymru’n anelu i frechu:

• Preswylwyr a staff cartrefi gofal, gweithwyr iechyd a gweithwyr gofal cymdeithasol, pobl dros 70, a phobl y mae ganddynt gyflyrau iechyd isorweddol, erbyn canol mis Chwefror.
• Pobl dros 50 oed erbyn y gwanwyn.
• Pob oedolyn arall erbyn yr hydref.

Cewch frechlyn am ddim… peidiwch â chael eich twyllo

Yn anffodus, mae yna bobl a allai geisio’ch twyllo gydag e-byst ffug ynghylch y brechlyn.

Cofiwch, ni fydd gofyn ichi gofrestru na thalu i gael eich brechu.

Pan ddaw eich tro chi, bydd y GIG neu eich meddyg teulu’n cysylltu â chi.

Llywodraeth Cymru Iechyd a Gofal on Twitter: “Peswch parhaus, tymheredd uchel neu wedi colli’r gallu i flasu neu arogli? Efallai bod gennych y #coronafeirws. Dylech hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf os oes gennych unrhyw symptomau. 

Ar ôl ichi gael eich pigiad, daliwch ati i gadw at y rheolau

Ar ôl ichi gael eich brechu, bydd yn rhaid ichi fod yn ofalus iawn, a rhaid ichi gadw at holl gyfyngiadau a chanllawiau Cymru o hyd.

Ni fyddwch yn cael eich diogelu ar unwaith (mae’r brechlyn yn cymryd amser i weithio) ac efallai y byddai’n dal yn bosibl ichi ddal neu ledaenu’r feirws.

Daliwch ati i fod yn hynod ofalus, a chadwch at bob rheol, hyd yn oed ar ôl ichi gael eich brechu.

Lefelau Coronafeirws yn lle rydych chi’n byw

Mae’r niferoedd yn gwella yn y rhan fwyaf o’r ardaloedd yn Wrecsam, ond mae’r ffigurau’n dal yn uchel.

Yr ardaloedd gyda mwy na 700 o achosion am bob 100k o’r boblogaeth yw:
• Hermitage a Whitegate, 811 achos
• Parc Caia, 714 achos

Os ydych am weld ffigurau eich ardal chi mewn mwy o fanylder, ewch i ddangosfwrdd data Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chliciwch ar y tab ‘MSOA’.

Yn Wrecsam, y brif ffordd y mae’r feirws yn dal i wneud ei ffordd i gartrefi pobl, ac yn lledaenu, yw rhwng aelodau o deuluoedd.

Ysgolion a dysgu o bell

Fel yng ngweddill Cymru, mae ysgolion Wrecsam yn parhau i ddarparu dysgu o bell ar gyfer disgyblion.

Fel Cyngor, hoffem ddiolch yn fawr iawn i rieni a gofalwyr.

Gwyddom ei bod yn anodd iawn jyglo dyletswyddau gwaith a chartref gyda dysgu plant gartref. Felly diolch ichi am bopeth yr ydych yn ei wneud.

Dysgu o gartref. Diolch yn fawr gennym ni

Dyma beth sy’n rhaid inni i gyd ei wneud

Ymddwyn fel pe baech chi – a phawb yr ydych yn dod ar eu traws – wedi’u heintio â Covid-19.

Daliwch ati i gadw at y cyfyngiadau sydd mewn grym yng Nghymru, a:

• Pheidiwch â chymysgu â phobl o aelwydydd eraill (y tu mewn na’r tu allan).
• Peidiwch â theithio oni bai fod hynny’n gwbl angenrheidiol, er enghraifft i fynd i’r gwaith, am resymau iechyd, neu i gyflawni dyletswyddau gofal.
Lefel rhybudd 4: cwestiynau cyffredin | LLYW.CYMRU

Gwasanaethau bws – depo Arriva yn Wrecsam yn ailagor

Bydd depo Arriva yn Wrecsam yn ailagor ddydd Sul (Ionawr 31), wrth i yrwyr ddechrau dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod atal byr gwirfoddol yno.

Bydd gwasanaethau ychwanegol ar waith eto, gyda siwrneiau ychwanegol wedi’u hychwanegu at rai llwybrau.

Am ragor o wybodaeth, ac i gynllunio’ch taith, ewch i: https://www.arrivabus.co.uk/help/coronavirus/coronavirus-timetable-information

Cofiwch na ddylech deithio oni bai bod eich siwrnai’n un hanfodol.

Os oes gennych symptomau…

Os oes gennych symptomau coronafeirws, sicrhewch eich bod yn hunanynysu ac yn cael eich profi.

Gallai hynny fod y peth pwysicaf a wnewch chi byth.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru Iechyd a Gofal on Twitter: “Peswch parhaus, tymheredd uchel neu wedi colli’r gallu i flasu neu arogli? Efallai bod gennych y #coronafeirws. Dylech hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf os oes gennych unrhyw symptomau.

Ffynonellau gwybodaeth defnyddiol