Wrexham Gateway

Y llynedd cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer adfywio sylweddol ar gyfer ardal Ffordd yr Wyddgrug i mewn i Wrecsam er mwyn ei weld yn cael ei drawsnewid yn hwb o weithgarwch chwaraeon, masnachol, preswyl a manwerthu gan ddod a manteision economaidd enfawr i’r dref.

Wedi eu cynnwys yn y cynlluniau mae ailddatblygu’r Kop yn stadiwm y cae ras er mwyn cynyddu’r seddi a chaniatáu i’r lleoliad gael ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol mawr. Mae darparu gwesty pedair seren a chyfleusterau cynadledda yn ogystal â gwelliannau i’r orsaf drenau gan ganiatáu gwell mynediad i ganol y dref a Phrifysgol Glyndŵr hefyd yn rhan o’r cynigion.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Ers y cyhoeddiad mae’r holl bartneriaid, gan gynnwys ein hunain, Llywodraeth Cymru, clwb pêl-droed Wrecsam a Phrifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi parhau i weithio ar y cynlluniau i fesur beth sy’n bosib a beth fyddai ei angen i’w symud i’r cam ble gellir eu cyflawni.

Yn dilyn y gwaith hwn mae’r partneriaid wedi cytuno bod y cynigion yn ddichonadwy, a, gyda’r cyllid angenrheidiol mewn lle, gallai cynlluniau hirdymor ar gyfer yr ardal fod yn realiti.

Mae Gweinidog Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru, Ken Skates bellach wedi cymeradwyo’r ddarpariaeth gyllideb ar gyfer caffael safle cychwynnol sy’n gysylltiedig â’r cynigion sy’n gam arall ymlaen ar gyfer prosiect Porth Wrecsam.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Rwy’n falch iawn bod y cynlluniau yn datblygu’n dda a bod y cynigion uchelgeisiol a osodwyd y llynedd yn ddichonadwy. Hoffwn ddiolch i’n partneriaid am eu cefnogaeth hyd yma ac i’w sicrhau o’n hymrwymiad i gyflawni’r cynlluniau uchelgeisiol a osodwyd.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog Economi, Cludiant a Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru, a fu’n ymweld â’r ardal yn ddiweddar: “Mae prosiect Porth Wrecsam yn arwydd clir o’n hymrwymiad i ailddatblygu’r ardal. Rwy’n falch o gymeradwyo’r gyllideb ar gyfer caffael safle cychwynnol ac edrychaf ymlaen at weld y prosiect pwysig hwn yn symud ymlaen.”

Dywedodd Spencer Harris, Cyfarwyddwr Clwb Pêl-droed Wrecsam “Mae’r cae ras o bwysigrwydd strategol i Wrecsam, Gogledd Cymru ac yn wir Cymru gyfan. Mae’n gyffrous iawn cael gwybod, ar ôl sawl blwyddyn o ddyfalu, bod y cynlluniau i droi’r lleoliad yn un lefel rhyngwladol gyda 15,000 o seddi, yn cael eu datblygu. Mae’n galonogol iawn gweld ymrwymiad yr holl bartneriaid a graddfa’r adfywio rydym yn benderfynol o’i sicrhau ar gyfer Wrecsam.”

Dywedodd Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Wrecsam Glyndŵr, “Rwy’n falch iawn o gael gweithio gyda’n partneriaid i greu porth llawer gwell i Wrecsam a fydd yn darparu golyga wych o’r dref i ymwelwyr, myfyrwyr a thrigolion Wrecsam a phorth gwych i’r dref ei hun. Mae Partneriaeth Porth Wrecsam yn plethu gyda Uwchgynllun 2025 Campws y Brifysgol ac mae’n gyffrous gweld sut gallwn gydweithio i drawsnewid y dref.”

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN