Wrexham Council News

Rai misoedd yn ôl penderfynodd Cyngor Wrecsam i newid y ffordd y mae’n helpu pobl gydag anableddau i gael cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli.

Felly sut mae’r newidiadau hynny’n dod yn eu blaen?

Dyna fydd y cwestiwn allweddol pan fydd ein Pwyllgor Craffu Diogelu yn cwrdd ar Ebrill 17.

Bydd Cynghorwyr yn adolygu’r cynnydd ers i’r newidiadau gael eu cytuno gan y Bwrdd Gweithredol fis Hydref diwethaf, ac fe fyddant yn edrych ar yr effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Beth oedd y newidiadau’n ei olygu?

Ers mis Hydref mae’r gwasanaeth golchi Coverall a’r gwasanaeth sy’n profi dyfeisiau symudol (a ddefnyddiwyd i brofi dyfeisiau trydanol) wedi cau, ac mae Le Café wedi ei leihau i ddarparu ar gyfer Canolfan Alluogi Cunliffe yn unig lle mae wedi ei leoli.

Felly beth oedd y meddylfryd y tu ôl i’r cau?

Wel….yn hytrach na bod ynghlwm â rhedeg y ‘busnesau’ hyn gall gweithwyr cefnogi nawr roi eu hamser i helpu pobl i gael cyfleoedd wedi eu teilwra’n well yn eu cymunedau – gan gysylltu gyda chyflogwyr, elusennau a phrosiectau cymunedol.

Roedd y prosiectau mewn gwirionedd yn fusnesau a ddefnyddiai lawer o amser y staff. Roeddem yn teimlo y gellid treulio’r amser yn well yn helpu pobl i ganfod cyfleoedd mewn mannau eraill.

Caffi Dyfroedd Alun

Roedd y newidiadau hefyd yn golygu dod o hyd i rywun i ddod yn gyfrifol am redeg y caffi ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, sydd hefyd yn darparu cyfleoedd gwaith i bobl ag anableddau.

Mae elusen lleol Groundwork Gogledd Cymru wedi cymryd prydles saith mlynedd gyda’r bwriad o ddatblygu’r Caffi a’r cyfleusterau Cynadledda ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun yn ogystal â pharhau i ddarparu cyfleoedd gwaith.

Pam fod cynghorwyr yn edrych ar y newidiadau?

Mae gan y cyngor nifer o bwyllgorau craffu. Eu swyddogaeth yw i archwilio – neu graffu – materion allweddol, polisïau a phenderfyniadau, ac i wneud argymhellion.

Sut mae’r cyngor yn gweithio: pwyllgorau

Dywedodd y Cynghorydd Derek Wright, sy’n cadeirio’r Pwyllgor Craffu Diogelu: “Mae’n bwysig iawn fod pobl ag anableddau yn gallu cael gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli, felly – hyd yn oed yn y cyfnod hwn o galedi parhaus – mae angen i ni sicrhau ein bod yn dal i ddarparu gwasanaeth o ansawdd.

“Fel pwyllgor craffu rydym wedi cael y dasg o edrych ar benderfyniadau allweddol fel hwn ac fe fyddwn yn clywed am y cynnydd ac yn ystyried a yw’r trefniadau newydd yn diwallu anghenion y bobl yr ydym yma i’w helpu a’u cefnogi.”

Bydd y pwyllgor yn seilio eu trafodaeth o amgylch adroddiad gan y Cynghorydd Joan Lowe – aelod o’r Bwrdd Gweithredol gyda chyfrifoldeb arweiniol dros y gwasanaethau cymdeithasol.

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn Neuadd y Dref, Wrecsam ddydd Mercher, Ebrill 17 am 4pm.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwrando ar y drafodaeth, gallwch ei gwylio’n fyw ar wasanaeth gweddarlledu’r cyngor…..neu gallwch ei gwylio’n ddiweddarach.

GWYLIWCH Y CYFARFOD

Bydd y pwyllgor hefyd yn clywed am y cynllun Lleoedd Diogel.

Mae’r cynllun yn annog siopau, caffis, cwmnïau tacsi a busnesau lleol eraill i ddarparu lleoedd y gall pobl ddiamddiffyn fynd iddynt os ydynt yn teimlo’n bryderus pan maent allan.

Fe fyddwn yn rhoi gwybod i chi am y prosiect mewn neges flog ar wahân.