Covid-19
Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn ar 17.8.20

Negeseuon allweddol yr wythnos hon

  • Bydd disgyblion yn dechrau dychwelyd i’r ysgol yr wythnos nesaf.  Rydym eisiau i hyn fod mor ddiogel â phosibl i bawb.
  • Cludiant i’r ysgol. Gofynnir i ddisgyblion wisgo gorchudd wyneb ar gludiant i’r ysgol
  • Bydd prydau ysgol ychydig yn wahanol
  • Mae’n ŵyl banc olaf cyn y Nadolig ac os ydych yn mynd i’r dref gyda ffrindiau neu deulu, cadwch yn ddiogel a threfnwch eich ymweliad ymlaen llaw.

Rhag ofn eich bod wedi methu…

Mae nodyn briffio heddiw yn grynodeb o gyhoeddiadau a newidiadau dros yr ychydig ddyddiau diwethaf…

Covid-19 – Yr hyn rydych angen ei wybod cyn i’ch plentyn ddychwelyd i’r ysgol

Os ydych yn rhiant neu’n ofalwr, byddwch yn gwybod fod ysgolion ar draws Wrecsam yn agor ar gyfer y tymor newydd o ddydd Mawrth, 1 Medi.

Ar gyfer y rhan fwyaf o ysgolion byddant yn dychwelyd yn raddol dros bythefnos, gyda gwahanol grwpiau blwyddyn yn dychwelyd ar ddyddiau gwahanol a bydd eich ysgol wedi bod mewn cysylltiad i gadarnhau trefniadau.

Rydym eisiau i’r trefniadau dychwelyd fod mor ddiogel â phosibl i bawb ac rydym wedi cyhoeddi gwybodaeth ar beth gall rhieni a disgyblion ei ddisgwyl yr wythnos nesaf a’r hyn a ddisgwylir hefyd gan ddisgyblion a’u rhieni/gofalwyr.

Darllenwch fwy…

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Cludiant i’r ysgol. Gofynnir i ddisgyblion wisgo gorchudd wyneb ar gludiant i’r ysgol

Bydd cludiant i’r ysgol yn gweithredu pan fydd disgyblion yn dychwelyd a gellir sicrhau rhieni/gofalwyr bod yna bwyslais ar ddiogelwch i ddisgyblion sy’n teithio ar gludiant i’r ysgol neu dacsi.

Mae’n ofynnol i’r disgyblion hynny sy’n 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb pan fyddant yn dychwelyd i’r ysgol yn defnyddio cludiant o’r cartref i’r ysgol. Bydd cludiant yn cael ei lanhau’n rheolaidd hefyd.

Rydym wedi paratoi cwestiynau cyffredin a phrotocol felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o bopeth a ddisgwylir.

Darllenwch fwy…

Bydd prydau ysgol ar gael

Bydd prydau ysgol yn cael eu darparu pan fydd plant yn dychwelyd i’r ysgol yr wythnos nesaf – ond efallai y byddant yn cael eu gweini’n wahanol

Darllenwch fwy…

Os ydych yn mynd i’r dref y penwythnos hwn cadwch yn ddiogel

Wrth i ni nesáu at benwythnos gŵyl banc bydd llawer ohonoch yn ymweld â chanol y dref am ddiod gyda ffrindiau a theulu. Trefnwch eich ymweliad i sicrhau eich bod yn osgoi cael eich siomi a dilyn yr holl gyngor a roddwyd er mwyn Cadw’n Saff yn Wrecsam.

Darllenwch fwy…

Casgliadau bin gŵyl banc

Nid oes unrhyw newid i gasgliadau bin yr wythnos nesaf felly peidiwch ag anghofio rhoi eich bin allan ar y diwrnod casglu arferol.

Taliadau ar-lein nawr ar gael ar gyfer bin gwastraff gwyrdd

Gallwch bellach dalu i wagu eich bin gwastraff gardd gwyrdd ar-lein

Talwch nawr…

Nodyn Atgoffa – ffynonellau gwybodaeth ddibynadwy am Covid-19

Caiff y wybodaeth ddiweddaraf am y feirws a beth ddylai pobl wneud amdano ei darparu trwy:

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN